شایستگی و عزم ملی برای مبارزه و قطع پندمی کوید ۱۹ در خانه ماندن است

National competence and determination to fight and break the Quaid 19 Pandem is to stay at home

توانایی ملی برای پایان دادن به این دوران پر مصیبت کرونا ویروس در خانه ماندن است

برای تضمین حفظ سلامتی خود و فرزندانتان در یک باشگاه ممتاز عضو شوید

انتخاب شایسته شما باشگاه ممتاز پاسارگاد است

بدن شما ، بازتابی از سبک زندگی شماست

زوج ایده آل ، زوج ورزشی